Encsi járás – BCE partnerségi program

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény kiemelt célként határozza meg a térségeink és településeink harmonikus fejlődésének elősegítését, az ország kiegyensúlyozott területi fejlődését és térségei társadalmi–gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítását. A törvény 6.§-ának e) pontja alapján a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveinek, a kedvezményezett térségek besorolási feltételrendszerének meghatározása az Országgyűlés hatásköre. A törvény 27. § (1) b) pontja alapján a kedvezményezett térségek besorolása a Kormány feladata.

Az Országgyűlés 2007. június 25-én határozatot – 67/2007. (VI. 28.) – fogadott el a 2013. december 31-ig terjedő időszakra a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről. Az országgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a besoroláskor csak olyan mutatók, statisztikai adatok felhasználására került sor, amelyek mérhetőek, ellenőrizhetőek, nyilvánosak, és időrendi összehasonlításra alkalmasak. A besorolás a térségek fejlettségét még pontosabban, igazságosabban határozza meg, öt – gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási – mutatócsoportból kialakított ún. komplex mutató segítségével. 2007. őszén a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és döntött ezek komplex programmal történő fejlesztésének szükségességéről. 2014-ben a kistérségek megszüntetése után immáron járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál négy – társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti – mutatócsoportból képzett komplex mutató vettek figyelembe. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletet módosító 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 36 komplex programmal fejlesztendő járást határozott meg.

A komplex program nevei: „Nem mondunk le senkiről” komplex térségfejlesztési zászlóshajó program; Új Magyarország felzárkóztatási program; LHH program. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az LHH térségek számára elkülönített támogatásokon túli egyéb eszközök is (pl. méltányos turizmus vagy LHH térségekés felsőoktatási intézmények együttműködési programja) is megjelenített az LHH program elemei között.

A leghátrányosabb helyzetű (LHH) térségek komplex fejlesztési programjának tervezési és megvalósítási folyamata során egyértelművé vált, hogy az érintett térségeknek nem csak a fejlesztési források rugalmasabb elérésével, hanem a település- és területfejlesztéssel összefüggő kapcsolati háló építésének támogatásával is jelentős segítség nyújtható. A kvalifikált szakemberek nagyarányú elvándorlását jelen program keretei között megállítani nem, legfeljebb csökkenteni lehetséges. Egy olyan program, amely a felsőoktatási intézmények és az LHH térségek közötti partneri viszony kiépítését tűzi ki célul, komoly eredményekkel járhat a település- és területfejlesztéssel összefüggő szakmai kapcsolatok megerősödése terén.

Az LHH járások és a felsőoktatási intézmények együttműködési programja alapvetően kettős célú. Egyrészt hogy hozzásegítse az ország leghátrányosabb helyzetű térségeit egy, a mainál hatékonyabb és hasznosabb társadalmi kapcsolatrendszer kialakításához, a társadalmi, szellemi értelemben vett periferikus helyzet oldásához, másrészt pedig hogy a kapcsolatépítés révén hozzásegítsük a társadalmi, gazdasági diszciplínákat oktató egyetemeket és főiskolákat ahhoz, hogy hallgatóik számára a mai magyar vidéki valóság mélyebb és közvetlen megismerésének lehetőségét tudják nyújtani.

Az NFÜ leghátrányosabb helyzetű térségekkel foglalkozó programirodájának munkatársai (Herczeg Béla és Kullmann Ádám) egy kísérleti (pilot) projektet indítottak, amelynek célja annak tesztelése, hogy a fenti gondolatmenet megtölthető-e valódi tartalommal. E kísérleti projekt koordinációjával a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesületet (MITE) bízták meg. (letölthető prospektusok) A projekt működésének lényege: alakítsunk ki LHH térség – felsőoktatási intézmény párokat, amelyek egy főbb vonalait tekintve kötött (az NFÜ által meghatározott) tematika mentén együttműködési megállapodást kötnek egymással, melynek konkrét tevékenységeihez az NFÜ támogatást nyújt. Az NFÜ által meghatározott tematika az alábbi elemeket foglalja magába:

A kísérleti projekt keretein belül az NFÜ az alábbi hét LHH térségi – felsőoktatási intézményi páros finanszírozását vállalta:

Hallgatói vélemények

A Budapesti Corvinus Egyetem esetében az Egyetem tanszékeinek programja a Hallgatók a Közösség Szolgálatában (HaKöSz) koordinálásán keresztül valósult meg. A program elsődleges célja az LHH járások és a felsőoktatási intézmények közötti partneri viszony kialakítása annak érdekében, hogy a járásokban a település- és területfejlesztéssel összefüggő szakmai kapcsolatok megerősödjenek. A program során az egyetem a különböző jellegű oktatási tevékenységeihez kapcsolódó feladatainak fókuszálása révén (tantárgyak, terepgyakorlatok, szakdolgozatok, tdk, OTKA-kutatás) járul hozzá az Encsi járás jelenlegi helyzetének feltárásához, illetve a térség szereplői részéről megfogalmazott feladatok elvégzéséhez.

A Corvinus Egyetem tevékenysége főként az Ötfalura (Krasznokvajda mikrotérsége) és a Hernád völgyére (Encs és környéke, azon belül különösen Hernádszentandrás), valamint különböző szintű térségi szervezetekre (ATÖSZ, Encsi Többcélú Társulás, Abaúj Leader, NORDA) fókuszált, mely legfőbb oka, hogy a 29 településből álló Encsi járás túlságosan nagy ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen nagy távolságból minden településen érdemi munkát tudjunk végezni. A programban résztvevő oktatók előtt két út állt, vagy egy minden települést érintő, sablonos feltárást készítenek, vagy egy mikrotérségre fókuszálva, annak szereplőivel mély érintkezési felületet alakítanak ki és így haladnak mikrotérségről mikrotérségre. Az oktatókból álló szakértő csapat ez utóbbi mellett döntött, illetve a térség melletti hosszútávú elköteleződésüket mutatja egy több éves közös, nyertes OTKA kutatás elindítása, mely a térségbe érkező támogatások hatását igyekszik feltárni az egész járásra vetítve (ezt kiegészítendő, a témában egy doktori kutatás is elindult). Ennek eredményeként a hivatalos statisztikákban a járásra vonatkozó pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos adatok összegyűjtése és feldolgozása részben már megtörtént.

A feladatleírásban meghatározott tevékenységek a következő módokon valósultak meg:

 1. Járási igények felmérése

  • a. Milyen kitörési pontjai vannak a járásnak? Ehhez képest milyen humán erőforrás hiány jellemző a járásban?

   • Helyi termékek: pl: fafaragók, asztalosok --> szakember hiány

   • Mezőgazdasági vállalkozások: pl: húsmarha tartás, gyümölcslé feldolgozás --> vállalkozói kedv, tőke hiány, rossz minőségű utak stb

   • Falusi turizmus --> szolgáltatások hiánya, rossz minőségű utak

   • Helyi vállalkozások

  • b. Milyen tevékenységekkel tud az egyetem segíteni a járásnak?

   • Az egyetem leginkább a saját kapcsolatrendszerén keresztüli lobbi tevékenységekkel, a térségen belüli információ áramoltatással (gondolunk itt arra, hogy sokszor szomszédos falvakban lévő civil szervezetek nem tudnak egymás tevékenységéről, mely gátolja az esetleges összefogást), a járási szervezetek tevékenységének, és az azokban rejlő lehetőségeknek feltárása az önkormányzatok és helyi társadalom számára.

   • Továbbá stratégiaalkotás terén a helyi szereplők (civilek, vállalkozók, önkormányzat, lakosság stb.) bevonásának, a releváns tevékenységek meghatározásának elősegítése különböző eszközök és módszertanok segítségével.

   • A hallgatói szabad kapacitások lehetőségének kihasználása az erőforrások felmérésében.

  • c. Kapcsolatrendszer építésének támogatása: milyen tevékenységekkel tud segíteni más intézmény (pl: egyház, nagyvállalat, tanácsadó iroda, sajtó) a járásnak?

   • A program során az egyetem támogatásával az egyház és a járás között egy Cigánystratégia kidolgozására irányuló első kezdeti műhelymegbeszélés került lebonyolításra. A kezdeményező Veress Zoltán, a helyi római katolikus plébános kereste fel a programban résztvevő oktatót Nemes Gusztávot, hogy segítsen egy asztalhoz ültetni a stratégia kidolgozásában érintett szereplőket, mellyel az egyház így aktívan részt vehet a járás jövőjének alakulásában egy igencsak problémás területen.

  • d. Milyen tevékenységekre fogalmazódott meg igény a kistérség, illetve a település vezetőiben?

   • A program eredményeként megtörtént a térségi és önkormányzati szereplők részéről egy helyi igényfelmérés, mely leginkább a következő területekre terjedt ki:

    • Turisztikai erőforrások feltárása

    • Kitörési pontok keresése

    • Eladható (számlaképes) helyi termékek feltérképezése

    • Közösségfejlesztés, civil szervezetek aktivizálása

    • Településfejlesztési táborok

    • Humán erőforrás feltárás

   • Az említett mikrotérségben, ahogy az a beszámolókból is kiderül mind a pályázati aktivitás, mind a vállalkozói környezet és szociális helyzet feltárása mentén került sor helyzetfeltáró mélyfúrásokra.

  • e. Miként kelthető fel az igény más releváns tevékenységekre?

   • Tapasztalataink szerint ennek legjobb formája a lakossággal és a térségi szereplőkkel együtt megrendezésre kerülő műhelymegbeszélések, ahol együtt gondolkodnak a térség erőforrásairól, lehetőségeiről. A sokféle megközelítés, tapasztalat és tudás új megoldásokat eredményezhet a térség számára. Ezek remek alkalmat kínálnak arra is, hogy pozitív példákat mutassanak be számukra az ország más hasonló helyzetben lévő térségeiből, amelyeket a saját körülményeikhez adoptálva sikerrel alkalmazhatnak ők is.

  • f. Mely tevékenységeket lehet járási szinten, melyeket települési szinten ellátni?

   • Az alapszolgáltatásokat érdemes lenne továbbra is a települések kezében hagyni (alapfokú iskola, orvosi ellátás, családgondozás, falugondnoki szolgálat), míg az adott területen a magasabb szolgáltatásokat lehetne járási szintre helyezni (középfokú oktatás, kórházi ellátás stb.). E tevékenységek terén a szubszidiaritásnak kellene érvényesülnie.

 2. A járás településeinek egyéni és közösségi teljesítményeinek, erőforrásainak feltárása.

 3. A járás helyi termékeinek és turisztikai vonzerőinek feltárása, fejlesztése.

  • A kettes és hármas pontban megfogalmazott feladatok egy komplex, sok lépcsőből álló program részeként történt megvalósításra. A program célja túraútvonalak kijelölése a térségben, melyhez a lakosság segítségével a terület természeti és épített értékeit vettük sorra, a helyi termékeket, szolgáltatási lehetőségeket stb. Majd a túraútvonalak GPS-es felmérése mellett kisfilmek is készültek a vidék nevezetességeiről.

 4. OTDK-, illetve szakdolgozatok írása a kistérséghez kapcsolódóan.

  • A témában a több TDK-, szakdolgozati munkák és konferenciaszereplések történtek.

 5. 5. Rendezvények (nyári/téli táborok stb.) szervezése a járásban.

  • A program folyamán három szakmai terepgyakorlat lebonyolítására került sor (egy Falukutató tábor szociológus szakosoknak, és több kisebb eseményt is szerveztünk: ilyen volt 2011 augusztusában a Pogácsás est, a Kihelyezett tanóra, illetve a Kányi Főzőcske.

 6. 6. Konkrét CSR (vállalatok társadalmi felelősségvállalása) lehetőségek feltárása.

  • Konkrét CSR tevékenységként az Élelmiszer Bankkal és a Sodexo-val közösen megvalósított Együnk Együtt Encsért kampányból befolyt összegből élelmiszersegélyt kapott Hernádszentandrás település.

 7. 7. A járás szakembereinek, közösségeinek invitálása a kistérségen kívüli rendezvényekre, fórumokra (tapasztalat-csere, kapcsolatépítés céljával)

  • A járásban is tevékenykedő Abaúj Leaer sikeresen csatlakozott a Naturama Szövetséghez. A szövetség magyarországi Leader csoportokat tömörít, melyben főként az egyes munkaszervezetek vezetői és tagjai vesznek részt aktívan az ország egész területéről. Így a szervezetben aktívan résztvevő tagok kicserélhetik tapasztalataikat és gondolataikat, valamint megoszthatják egymással problémáikat a napi vidékfejlesztési gyakorlattal kapcsolatban, illetve új innovatív ötletekkel gazdagodhatnak a térségük fejlesztési lehetőségeit illetően.

A projekttel kapcsolatban előzetesen elvárt eredmények, vagyis egyrészről a tartós kapcsolat kialakulása az egyetem és a járás között, másrészről, hogy az egyetemi hallgatók valós fejlesztéspolitikai kérdésekkel szembesülnek, és a későbbi (esetleg döntéshozói) munkájuk során az itt megszerzett tapasztalatok és tudás függvényében relevánsabb döntéseket tudnak hozni a fejlesztési tervek, programok kidolgozása kapcsán mindenképp sikerrel jártak. Ennek legjobb bizonyítéka a hallgatóktól a terepgyakorlat után kapott visszajelzések:

Kedves Falukutatók! Ha tetszett a program, és szeretnétek benne a jövőben is részt venni, legyetek aktív tagjai a HaKöSz-nek! Ezzel a jövőben nemcsak az Encsi járással kötött partnerségi programban vehettek részt, hanem ezen kívül számos más önkéntes akciókban is a HaKöSz szervezésében.

Keressétek, és lájkoljátok a HaKöSz és a Corvinus-HaKöSz-Encs Partnerségi Program facebook oldalát!

BioSzentandrás marketingverseny

Anyagok, információs források

Terepgyakorlatok

 
Hasznos honlapok:

Corvinus-HaKöSz-Encs Partnerségi Program facebook oldala

MITE: Felsőoktatás és az LHH-Kistérségek Együttműködési Programja

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)

Csereháti Településszövetség

Abaúj Leader Egyesület

Gazdaságföldrajz Tanszék

Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Hallgatók a Közösség Szolgálatában

NFÜ: Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programja